1 — Inleidende bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden van de relatie tussen Kadine BV ("Kadine"), eigenaar van het merk Essentiel Antwerp en de website www.re-ssentiel.com, en de internetgebruikers die gebruik wensen te maken van de diensten die op de Site worden aangeboden.  

De "Site" betekent het platform onder de domeinnaam www.re-ssentiel.com, waarop de diensten van Kadine worden aangeboden, met name de aankoop en verkoop van tweedehands artikelen van het merk Essentiel Antwerp.  

De Site is beperkt tot natuurlijke personen en voor het persoonlijk gebruik van de gekochte of verkochte artikelen. De Site mag in geen geval worden gebruikt ter ondersteuning van een commerciële activiteit, in welke vorm dan ook.

Behalve in geval van overmacht, verbindt Kadine zich ertoe om alles in het werk te stellen om de gebruikers toegang te verschaffen tot de pagina's van de Site en tot het account van elk lid.

 

1.1 Inschrijving en Lid Account

Het verkopen van tweedehandsartikelen op www.re-ssentiel.com staat enkel open voor personen die naar behoren op de Site zijn ingeschreven en die woonachtig zijn in België. Personen woonachtig in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Estland, Litouwen, Letland, Slovenië en Finland kunnen zich ook op de Site inschrijven teneinde artikelen aan te kopen op de Site. De inschrijving staat open voor alle meerderjarige personen.

Het "Lid" is een natuurlijke persoon die de Site mag gebruiken nadat hij een Lid Account heeft aangemaakt en deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. 

Elk Lid dat zich wenst in te schrijven, maakt een account aan op de Site (“Lid Account”) door een geldig e-mailadres en een wachtwoord in te geven. Het is via dit Lid Account dat het Lid tweedehands artikelen van Essentiel Antwerp kan verkopen. 

Alle Leden verbinden zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken met betrekking tot hun identiteit, adres en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de toegang tot- en het gebruik van de diensten. Het Lid zal ook steeds alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie tijdig aanpassen. 

Het Lid verbindt zich ertoe zijn login-gegevens niet mee te delen aan derden. De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er schade zou voortvloeien uit de mededeling van zijn identificatiegegevens aan of door een derde. Bij verlies van zijn wachtwoord kan het Lid klikken op de link "wachtwoord vergeten", waardoor zijn login-gegevens zullen worden toegestuurd naar het e-mailadres dat hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven.

Het feit dat een Lid het inschrijfformulier invult met één of meer foutieve of onvolledige gegevens kan ertoe leiden dat de inschrijving wordt geweigerd of dat zijn Lid Account wordt verwijderd zonder opzegtermijn of schadevergoeding, noch enige verhaalsmogelijkheid voor het Lid.

Het Lid verbindt zich ertoe Kadine onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van zijn login-gegevens door derden.

 

1.2 Verplichtingen van het Lid

Het Lid moet instaan voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de informatie die hij op de Site verstrekt, met name zijn persoonlijke gegevens. 

Kadine kan op elk moment aan het Lid vragen om de juistheid van zijn gegevens te staven door een kopie van zijn identiteitskaart en/of een bewijs van adres op te sturen. Het niet opsturen van een identiteitsbewijs binnen de maand na het verzoek door Kadine, geeft Kadine het recht om het Lid Account te verwijderen.

De Leden moeten de verbintenissen gesloten in het kader van het gebruik van de Site te goeder trouw uitvoeren.

Een Lid verbindt zich ertoe:

 • Geen namaakartikelen aan te bieden.
 • De Site of het factureringsproces niet te manipuleren of opzettelijk te verstoren
 • Geen valse informatie, foute informatie, lasterlijke informatie en/of met inbegrip van persoonlijke informatie te verspreiden.
 • Zijn Lid Account en login-gegevens niet over te dragen aan een andere gebruiker.
 • De Site-inhoud, Site-diensten en -hulpmiddelen en het Site-merk niet te kopiëren, wijzigen of verspreiden.
 • Geen informatie over Leden te verzamelen zonder hun toestemming of de toestemming van de Site.
 • Geen informatie over de Site te verzamelen zonder toestemming van de Site.
 • De Site-gegevens niet te hacken, wijzigen, beschadigen of vernietigen, en zich te weerhouden van het toegang krijgen tot Site-gegevens die niet toegankelijk zijn of niet expliciet worden getoond en/of gedeeld.
 • Meer in het algemeen, de Site niet te kwader trouw te gebruiken en/of niet te voldoen aan een van de bepalingen van deze voorwaarden.
 • Geen informatie of inhoud te posten of te verspreiden, in welke vorm dan ook, die tot gevolg heeft dat het normale gebruik van de diensten wordt verminderd, verstoord, verhinderd, de normale communicatiestroom tussen de Leden via de diensten wordt onderbroken en/of vertraagd, zoals software, virussen, massamailing, etc.
 • Geen virussen of andere technologie te verspreiden die de Site, de belangen van de Leden, van de Site of hun eigendom kunnen schaden.

Elke inbreuk op deze verbodsbepalingen kan leiden tot de verwijdering van het Lid Account, indien de ingebrekestelling die Kadine omtrent deze inbreuk per e-mail heeft verstuurd naar het Lid, gedurende een periode van 7 kalenderdagen zonder gevolg blijft. 

Kadine behoudt zich eveneens het recht voor om Lid Accounts te sluiten die niet bevestigd werden, evenals Lid Accounts die al langer dan een jaar inactief zijn.

 

1.3 Verdergaan als Klant

Als men de Site alleen wil gebruiken om een artikel te kopen, hoeft men niet noodzakelijk een Lid Account aan te maken en kan men de aankoop ook voltooien als zijnde een "Klant".

 

2 — Verkopen –JOUW ESSENTIEL ANTWERP ITEMS VERKOPEN

Het verkoop platform is momenteel enkel beschikbaar voor België en is gelimiteerd tot 5 items per maand.  

De Site biedt alle ingeschreven Leden de mogelijkheid om hun artikel in te ruilen voor een tegoed. 

Wanneer een Lid artikelen rechtstreeks naar de Site stuurt in ruil voor een krediet, wordt dit een “Verkoop” genoemd.

Het "Krediet" betekent het bedrag dat op de Site wordt vermeld voor de Verkoop van een artikel op het moment dat het Lid het artikel invoert onder de rubriek “Verkopen”.

 

2.1 Geaccepteerde artikelen 

Geaccepteerde "Artikelen" zijn alle Essentiel Antwerp ready-to-wear artikelen, uitgebracht na 2018, aangeboden op de Site door een Lid voor verkoop op de Site. Juwelen, ondergoed, sokken, schoenen en artikelen aangekocht op de stock sale zijn uitgesloten.  

Elk Artikel dat te koop wordt aangeboden, moet tot een van de volgende categorieën behoren:

 • Nieuwe staat: met het originele etiket, nooit gedragen
 • Uitstekende staat: zo goed als nieuw zonder tekenen van slijtage of defecten
 • Zeer goede staat: met slechts kleine tekenen van slijtage

Artikelen zonder Essentiel Antwerp etiket of met een afgesneden etiket worden niet aanvaard. Eveneens uitgesloten zijn Artikelen die zich niet meer in hun oorspronkelijke staat bevinden, bijvoorbeeld Artikelen die zijn herwerkt of aangepast.

In geen geval mogen de Artikelen in een andere staat verkeren (beschadigd, versleten, bevlekt, met gaten, vervormd, vuil...). Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om na te gaan of het Artikel beantwoordt aan de verkoop criteria en of het binnen één van de hierboven vermelde categorieën valt. Bij ontvangst van het Artikel zal Kadine nagaan of de aangeduide categorie overeenstemt met de staat van het Artikel. Indien de werkelijke staat van het Artikel niet overeenstemt met de aangeduide categorie, zal het Krediet worden verminderd om de werkelijke staat van het Artikel weer te geven. Er zal echter geen Krediet worden toegekend indien het Artikel gebreken vertoont die niet toelaten dat het op de Site te koop wordt aangeboden. Het Lid erkent dat de geweigerde Artikelen niet zullen worden teruggezonden, maar dat zij aan een gepaste organisatie zullen worden gegeven of deel kunnen uitmaken van een recyclage proces, zonder dat het Lid hiervoor vergoed zal worden. 

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de schorsing of zelfs de verwijdering van de Lid Account van het Lid.

De Site neemt alleen Artikelen terug waarvan de modellen en maten zijn gedefinieerd in de “Verkoop-module”. 

 

2.2 De verschillende stappen van een Verkoop


Stap 1: Het Lid kwalificeert zijn Artikel in de “Verkoop-module” en verkrijgt een schatting van het Krediet dankzij de automatische calculator. Het geschatte Krediet wordt bepaald aan de hand van talrijke criteria (type, materiaal, toestand, enz.) en wordt automatisch gegenereerd. Het Krediet wordt binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van het Artikel per e-mail aan het Lid bevestigd. Over dit bedrag kan niet meer worden onderhandeld met Kadine. 

Door een Artikel te ruilen, verklaart het Lid:

 • De eigenaar van het Artikel te zijn.
 • De rechtsbevoegdheid en alle nodige vergunningen om het Artikel aan te bieden, te bezitten.
 • Zich contractueel te verbinden tot de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.
 • Alle nodige informatie over de kwaliteit en de staat van het Artikel te geven.
 • Als enige verantwoordelijk te blijven voor de Verkoop van een Artikel waarvan de verspreiding verboden is, in strijd zou zijn met de geldende voorschriften, de openbare orde en de goede zeden.
 • Zich ertoe te verbinden de goede zede en de openbare orde in acht te nemen bij de omschrijving van het Artikel.
 • Geen namaakartikelen te versturen: De Site behoudt zich het recht voor om de echtheid van een Artikel te controleren en kan weigeren het Artikel te accepteren, zelfs als blijkt dat het Artikel alsnog geen namaak is. De Leden worden eraan herinnerd dat het verboden is namaakartikelen aan te bieden. Namaak is een strafbaar feit dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van merkeigenaars.

Het Lid zal op eenvoudig verzoek van de Site het origineel en/of een elektronische kopie meedelen van elk element dat de eigendom, de oorsprong en de authenticiteit van het Artikel kan aantonen.

De authenticiteit van het Artikel is de meest essentiële kwaliteit voor Kadine. In het geval dat Kadine een Artikel terugneemt en dit Artikel achteraf namaak blijkt, zal Kadine zich het slachtoffer achten van een dwaling ten gronde in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek.

Stap 2: Het Lid verzendt de Artikelen gratis. Het Lid dient zijn verzendlabel, dat gegenereerd wordt door de Site en per e-mail verstuurd wordt door Kadine naar het Lid, af te drukken en op de verpakking van zijn Artikel te kleven. Het Lid gebruikt zijn eigen verpakking. Het verzendlabel moet leesbaar zijn en het pakket kan worden geweigerd als het verzendlabel niet leesbaar is, slecht bedrukt, slecht geplakt of gescheurd.

Opdat het Artikel in aanmerking komt voor een Verkoop, moet het Lid ook een "Overdrachtsbewijs" afdrukken om de eigendom van het Artikel over te dragen aan Kadine. Dit bewijs zal per e-mail aan het Lid worden toegestuurd. Het Overdrachtsbewijs bevat de naam van het Lid en de staat van het Artikel. Het is verplicht dat het Lid het Overdrachtsbewijs ondertekent, anders is de Verkoop nietig. Na ontvangst wordt het Overdrachtsbewijs gedurende 90 dagen bewaard (behalve in geval van betwisting, in welk geval het wordt bewaard tot de vervaldatum). 

De regels voor de verpakking zijn als volgt;

 • Afmetingen van het pakket: het Lid is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de maximale afmetingen (de som van de lengte, breedte en hoogte moet kleiner zijn dan 120 cm), aangegeven op de Site
 • Gewicht van het pakket: dit moet overeenkomen met het gewicht van het geadverteerde artikel en mag niet meer dan 20 kg bedragen.
 • De verpakking van het pakket moet de inhoud beveiligen en de behandeling en het vervoer mogelijk maken zonder gevaar voor de integriteit van het pakket, maar ook met inachtneming van de veiligheid van het vervoerpersoneel.

Indien een Lid deze verpakkingsregels niet naleeft, kan de vervoerder het pakket naar eigen goeddunken weigeren. In dat geval kan het pakket van het Lid ook worden geblokkeerd in het vervoersproces en zal het terughalen ervan voor rekening van het Lid zijn. De aanvaarding van een pakket door de vervoerder houdt niet in dat de verpakking in overeenstemming is met de hierboven vermelde regels.

Indien deze regels niet worden nageleefd, dient het Lid, indien nodig, de extra kosten te betalen en het pakket op eigen kosten af te halen.

Het Lid is als enige volledig verantwoordelijk voor het correct, volledig en nauwkeurig invoeren van de informatie die de vervoerder nodig heeft om de verzending van het Artikel mogelijk te maken. 

Het Lid deponeert zijn pakje bij een van de verzendingspunten van de vervoerder.

In geval van verlies of beschadiging van het pakket tijdens het vervoer, kan het Lid zich wenden tot de vervoerder en zijn verzekering. Het Lid kan in dit geval contact opnemen met de klantenservice van Kadine. 

Het Lid dat een Verkoop heeft bevestigd, verbindt zich ertoe het Artikel te verzenden binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van de bevestigingsmail. Indien dit niet het geval is, is het verzendlabel ongeldig en wordt de Verkoop geannuleerd. Niets belet het Lid om een nieuwe Verkoop aan te maken.  

Stap 3: De Site ontvangt de Artikelen en controleert elk van de Artikelen binnen 10 werkdagen na ontvangst van het pakket. Het Lid ontvangt een overzicht van de geaccepteerde of geweigerde Artikelen met hun Krediet per e-mail op het e-mailadres dat hij tijdens zijn inschrijving op de Site heeft aangegeven. Indien de feitelijke toestand van het Artikel niet overeenstemt met de door het lid vermelde toestand, wordt het Krediet proportioneel verlaagd of, indien het artikel in een onaanvaardbare toestand verkeert, wordt geen Krediet toegekend, zoals beschreven in artikel 2, lid 1.

De Site zal vervolgens zorgen voor het adverteren en de verkoop van de Artikelen op de Site.  

 

2.3 Krediet en Waardebon

Het Lid ontvangt het Krediet op zijn Lid Account. Het bedrag wordt gecrediteerd na de verwerking van de Artikelen.

Het Lid kan het gecrediteerde bedrag omzetten in een Waardebon om artikelen te kopen op www.re-ssentiel.com, of omzetten in een Waardebon om artikelen te kopen op www.essentiel-antwerp.com en/of in een van de winkels van Essentiel Antwerp in België (de “Waardebon”).  

De Waardebon is geldig voor een periode van 12 maanden, op elke bestelling van Artikelen, op de volledige prijs van de Artikelen.

De Waardebon om op www.re-ssentiel.com te gebruiken kan maximaal 250 EUR bedragen en is niet cumuleerbaar met andere Waardebonnen. Deze Voucher dient beschouwd te worden als een eenmalige promotionele code. Het Lid wordt daarom sterk aangeraden om het Krediet op zijn Lid Account om te zetten naar een Waardebon ter waarde van het exacte bedrag van zijn gewenste bestelling op www.re-ssentiel.com, aangezien enig overschot niet automatisch geretourneerd zal worden. De Waardebon kan niet gebruikt worden om enige verzendkosten mee te betalen. Door de Bestelling te plaatsen, erkent en aanvaardt het Lid uitdrukkelijk het bovenstaande.

Een Waardebon die men op www.essentiel-antwerp.com en/of in een van de Belgische Essentiel Antwerp winkels wenst te gebruiken, kan maximaal 250 EUR bedragen en is cumuleerbaar met andere Essentiel Antwerp Waardebonnen. Deze Waardebon dekt ook de bijhorende verzendkosten.

De Waardebon zal een promocode bevatten die het Lid aan het einde van zijn bestelling kan invoeren om de korting toe te passen.

Indien de waarde van de bestelling hoger is dan het bedrag van de Waardebon, moet het verschil door het Lid worden betaald via een van de andere betaalwijzen die op de site of in de winkel worden aangeboden. 

Een promocode kan niet worden gebruikt voor een bestelling die al gevalideerd is.

Op alle Waardebonnen staat een vervaldatum vermeld.

Waardebonnen kunnen niet worden omgeruild of terugbetaald.

 

3 — Kopen

 

3.1 Bestelling 

De Klant kan de op de Site te koop aangeboden Artikelen toevoegen aan zijn virtuele mandje. Zij kunnen dan het overzicht van hun virtuele mandje raadplegen om de Artikelen te bevestigen die zij wensen te bestellen en een "Bestelling" plaatsen door op de knop "Bestellen" te drukken.

Het Lid moet een adres, een leveringswijze en een geldige betalingswijze ingeven om de Bestelling af te ronden en effectief de verkoopovereenkomst tussen hem en Kadine te vormen. De voltooiing van de Bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte Artikelen, evenals van de leveringsvoorwaarden en -termijnen die op de Site worden vermeld.

Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging zal een samenvatting van de Bestelling en de relevante leveringsinformatie bevatten. Het plaatsen van een Bestelling houdt het sluiten van een overeenkomst van verkoop op afstand in tussen Kadine en de Klant.

 

3.2 Artikelen en prijs

De Artikelen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn deze die voorkomen op de Site en verkocht worden door Kadine. De Artikelen worden op de desbetreffende pagina van de Site beschreven en al hun essentiële kenmerken worden vermeld. De verkoop vindt plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Kadine. Kadine kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een gebrek aan voorraad of voor de onmogelijkheid om een Artikel te verkopen dat niet in voorraad is. Wanneer een Klant een Artikel wenst te kopen dat door Kadine via de Site aangeboden wordt, stemt de prijs aangeduid op de pagina van het Artikel overeen met de prijs in euro, alle taksen inbegrepen, exclusief verzendingskosten en rekening houdend met de toepasselijke kortingen die van kracht zijn op de dag van de Bestelling. In de aangegeven prijs zijn de leveringskosten niet inbegrepen; deze worden, in voorkomend geval, vóór het plaatsen van de Bestelling in het overzicht gespecificeerd. De Klant kan in geen geval de toepassing eisen van kortingen die op de datum van de Bestelling niet meer van kracht zijn.

 

3.3 Betaalvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, worden alle aankopen betaald op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling. Betalingen kunnen geschieden door:

 • Kredietkaart via een beveiligde verbinding
 • RE-SSENTIEL Waardebon
 • Bancontact
 • iDEAL

 

3.4 Levering

De Bestelling zal worden geleverd op het adres dat de Klant tijdens de bestelprocedure heeft ingegeven, en volgens de modaliteiten van de vervoerder. De Klant heeft de keuze om zijn Bestelling thuis te laten bezorgen of op een afhaalpunt.  

De leveringstermijnen aangeduid op de Site en opgenomen in de verzendingsinformatie, moeten beschouwd worden als een middelenverbintenis en zijn niet tegenstelbaar aan Kadine.

Door de Klant bestelde Artikelen kunnen alleen worden geleverd op adressen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Estland, Litouwen, Letland, Slovenië en Finland.

Het risico van verlies en/of beschadiging valt ten laste van de Klant vanaf de ontvangst van de Bestelling op het door de Klant ingegeven leveringsadres.

 

3.5 Retourrecht

De Klant heeft veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Artikelen, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.

De Klant informeert Kadine over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke ondubbelzinnig verklaring aan de klantendienst via e-mail naar service@re-ssentiel.com. De Klant kan het model herroepingsformulier in Bijlage van deze Algemene Voorwaarden gebruiken, maar dit is niet verplicht. De Klant stuurt de Artikelen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan Kadine terug. De Klant moet de Artikelen terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. 

Om de terugzending te verrichten, drukt de Klant het retourlabel af dat hij kan vinden onder de rubriek "Retour" op de Site, en kleeft het op het pakket. Het pakket dient naar een afhaalpunt van de vervoerder te worden gebracht. 

Indien de Klant geen gebruik maakt van het retourlabel, zal de Klant de verantwoordelijkheid voor de Artikelen op zich nemen (met inbegrip van alle risico's van verlies of beschadiging) totdat deze zijn afgeleverd op het adres dat op het retourlabel is vermeld.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en Kadine de Artikelen heeft ontvangen, zal Kadine de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, verminderd met de kosten van retourzending. De retourkosten zijn dezelfde als de oorspronkelijke leveringskosten.

Het bedrag wordt binnen 14 kalenderdagen nadat Kadine de geretourneerde Artikelen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, terugbetaald. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor de terugbetaling gebruikt Kadine hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Waardebonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

Indien een Lid, als Klant, een Waardebon heeft gebruikt om zijn Bestelling te betalen, wordt het Lid Account van het Lid opnieuw gecrediteerd.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Artikelen als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Artikelen dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Artikelen vast te stellen, overschrijdt.

Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden op de manier zoals hierboven beschreven en retourzendingen naar onze fysieke winkels worden niet geaccepteerd. Retourzendingen worden naar het adres op het retourlabel verzonden.

Het is niet mogelijk om Artikelen te ruilen. Indien de Klant een ander Artikel in plaats van de initiële bestelling wenst, kan de Klant zich beroepen op het retourrecht zoals hierboven omschreven en daaropvolgend een nieuwe bestelling plaatsen voor het gewenste Artikel. 

 

3.6 Wettelijke garantie

In geval van defecte of niet-conforme goederen kan de Klant contact opnemen met de klantendienst via het formulier dat te vinden is in de rubriek ‘Contact’ of via het e-mailadres service@re-ssentiel.com. 

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar voor de Artikelen zoals hieronder beschreven.

Vanaf het moment dat Kadine het defecte Artikel ontvangt, zal Kadine naar keuze van de Klant het defect herstellen of het Artikel vervangen door een defectvrij Artikel (de aanvullende prestatie). De Klant moet Kadine een redelijke kans en termijn geven om de aanvullende prestatie uit te voeren, vooraleer andere garantieclaims in te dienen. Kadine kan weigeren de aanvullende prestatie die de Klant verkozen heeft uit te voeren als dit disproportionele kosten met zich meebrengt.

Als de aanvullende prestatie faalt, kan de Klant naar keuze korting op de prijs verkrijgen volgens de wettelijke bepalingen of het contract beëindigen.

Het recht op beëindiging is uitgesloten als de geleverde Artikelen slechts licht afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als het contractueel of normaal gebruik van de Artikelen slecht licht verstoord wordt.

Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst indien ze een beroep willen doen op de wettelijke garantie. In elk geval moeten ze Kadine binnen twee maanden na ontdekking van het defect schriftelijk informeren.

De garantie is in geen geval van toepassing op Artikelen die opzettelijk of vanwege nalatigheid van de Klant zijn beschadigd en evenmin op schade die het gevolg is van slijtage, transport of onjuist gebruik.

Klanten kunnen contact opnemen met de klantendienst als ze vragen hebben over het voorgaande.

 

4 — Intellectuele eigendom 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "Intellectuele Eigendomsrechten" verstaan de handelsmerken "RE-SSENTIEL", "ESSENTIEL ANTWERP" en "ESSENTIEL", en alle rechten, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, knowhow en geregistreerde domeinnamen, met inbegrip van, in het bijzonder, de domeinnaam "essentiel" of "re-ssentiel" of "essentielantwerp" of elke vertaling en/of voorstelling daarvan of elk verwant woord, evenals teksten, databanken met de op de Sites gepubliceerde gegevens, de weergave, presentatie en illustraties van de Sites, verkoopcatalogi, foto's, beelden, video's en muziek die op de Sites worden weergegeven en beschermd zijn door auteursrechten, databankrechten, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van de Site verklaart op de hoogte te zijn van het bestaan van deze Intellectuele Eigendomsrechten en verbindt zich ertoe deze te allen tijde te eerbiedigen.

Kadine is en blijft op elk moment de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.

De Intellectuele Eigendomsrechten mogen niet gereproduceerd, gepubliceerd, geïmiteerd, geëxploiteerd of gebruikt worden op welke manier of in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadine. Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn, tenzij Kadine het recht heeft verleend om bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten te delen via sociale netwerken. In dit geval is de toekenning van deze rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald door Kadine, het gebruik en de sociale netwerken waarvoor Kadine het delen heeft toegestaan, en in elk geval blijft deze toekenning van rechten niet-exclusief.

Elke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kadine stelt de overtreder bloot aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.


5 — Verantwoordelijkheid

Kadine kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de Site en hoewel Kadine alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de dienst steeds beschikbaar is, kan deze op elk moment onderbroken worden. Bovendien behoudt Kadine zich het recht voor om de Site vrijwillig onbeschikbaar te maken voor het uitvoeren van een update, verbetering of onderhoud. Zoals eerder vermeld in dit document, kan Kadine in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen in de levering om redenen die buiten haar controle vallen, onafhankelijk zijn van haar wil, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn of waarvan de fout haar niet kan worden aangerekend.

 

6 — Wijzigingen

Kadine behoudt zich het recht voor om de Site, de Algemene Voorwaarden, alsook elke leveringsprocedure of ander onderdeel van de diensten die Kadine via deze Site levert, te wijzigen.

Wanneer een Bestelling wordt geplaatst, is het Lid of de Klant onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

 

7 — Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het recht dat van toepassing is op de Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht. Elk geschil dat tijdens de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden ontstaat, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zijn de rechtbanken van Antwerpen, België, bij uitsluiting bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

 

8 — Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden 

Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van de Site, hetzij als Lid, hetzij als Klant, aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden. Men verklaart er kennis van te hebben genomen en ziet af van het recht zich op enig ander document te beroepen, in het bijzonder op eigen algemene aankoopvoorwaarden.

Men erkent dat men op de hoogte is van de volgende informatie en gegevens:

 • De wezenlijke kenmerken van het Artikel;
 • De prijs van het Artikel;
 • De datum of het tijdstip waarop Kadine zich ertoe verbindt de dienst te verlenen;
 • Informatie met betrekking tot de identiteit van Kadine (post-, telefoon- en elektronische contactgegevens);
 • Informatie over wettelijke en contractuele garanties en de wijze van toepassing daarvan;
 • De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op bemiddeling;
 • Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (termijn, wijze van uitoefening)

ANNEXE 1

 

MODEL HERROEPINGSFORMULIER


(Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt dit naar ons.)

Adres : Customer Service, Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen, België        

Of per e-mail naar : service@re-ssentiel.com.

— Hiermee herroep ik de overeenkomst afgesloten met mij betreffende de aankoop met bestellingsnummer [order°] van de volgende goederen [referentie];

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— Naam van de Klant

— Adres van de Klant

— Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren herroeping)

Datum

________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

.